• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Статут КЗ "КДЮСШ №11"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна

Харківської міської ради –

начальник управління комунального майна та приватизації

________________ В.М.Солошкін

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

___________________ О.І.Деменко

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

_________________ О.О.Ткачова

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА №11 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ХАРКІВ – 2011

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №11 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі КЗ «КДЮСШ №11») перейменований рішенням 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.2011 №179/11 «Про перейменування дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти міста» з комунального закладу освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа №11» м. Харкова.

1.2. КЗ «КДЮСШ №11» – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

1.3. Засновником КЗ «КДЮСШ №11» є Харківська міська рада (далі Засновник).

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування КЗ «КДЮСШ №11», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування та медичне обслуговування вихованців.

1.4. Власником майна КЗ «КДЮСШ №11» є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі Власник).

1.5. КЗ «КДЮСШ №11» є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства, може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах всіх інстанцій.

1.6. КЗ «КДЮСШ №11» заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Навчальний заклад належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1.7. КЗ «КДЮСШ №11» несе відповідальність перед суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Законом України «Про позашкільну освіту» та типовим Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу (далі Положення про ДЮСШ);

- дотримання умов атестації, яка проводиться не менше, ніж 1 раз на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- безпечні умови фізкультурно-спортивної та освітньої діяльності;

- виконання державних, регіональних та міських програм розвитку фізичної культури та спорту;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами фізкультурно-спортивної, освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.8. КЗ «КДЮСШ №11» у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями, рішеннями та наказами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, а також Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу (Положення про ДЮСШ) та цим Статутом.

1.9. У КЗ «КДЮСШ №11» визначені українська та російська мови навчання і виховання.

Повна назва закладу:

- українською мовою – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №11 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»;

- російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №11 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

Скорочена назва:

- українською мовою: КЗ «КДЮСШ №11»;

- російською мовою: КУ «КДЮСШ №11».

1.10. Юридична адреса: 61075, м. Харків, вул. Луї Пастера, 4.

II.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Головною метою КЗ «КДЮСШ №11» є здійснення навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час. Діяльність КЗ «КДЮСШ №11» спрямована на збереження контингенту вихованців, стабільність навчальних груп, формування вмінь і навичок з видів спорту, які культивуються у закладі, зміцнення здоров’я дітей, підлітків, молоді.

2.2. Головним завданням КЗ «КДЮСШ №11» є гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей та підлітків засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей. КЗ «КДЮСШ №11» надає дітям та підліткам рівні умови для зарахування і навчання, а тим, які мають перспективу для вищих досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення.

2.3. КЗ «КДЮСШ №11» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах її компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про ДЮСШ та цим Статутом.

2.4. КЗ «КДЮСШ №11» має право:

- укладати від свого імені договори відповідно до законодавства України;

- користуватися пільгами, що передбачені законодавством України;

- готувати документи, надавати інформацію для проведення атестації;

- розробляти і впроваджувати методичні розробки навчальної, виховної роботи з урахуванням державних стандартів;

- спільно з вищими навчальними закладами, школою вищої спортивної майстерності, училищами олімпійського резерву проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства України;

- спрямовувати кошти на розвиток власної соціальної бази, у тому числі і спортивно-оздоровчої;

- здійснювати будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- мати власну атрибутику (емблему, дипломи, значки, спортивну форму тощо);

- об’єднувати свою діяльність, на підставі спеціальних угод, з діяльністю інших організацій, установ, підприємств як в Україні так і за її межами;

- проводити внутрішкільні та відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання відповідно до затвердженого календарного плану.

2.5. КЗ «КДЮСШ №11» у своїй структурі має відділення з видів спорту, інші підрозділи, що передбачені статутом та відповідають меті діяльності спортивної школи.

2.6. Відділення з видів спорту включають:

- групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

- групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців;

- групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

- групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.

2.7. КЗ «КДЮСШ №11» у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надається:

- вища категорія – Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- перша категорія – обласним структурним підрозділом з фізичної культури та спорту;

- друга категорія – структурними підрозділами з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

2.8. Навчально-тренувальна та спортивна робота КЗ «КДЮСШ №11» проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлювальні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

2.9. Навчальний рік у КЗ «КДЮСШ №11» починається з 1 вересня. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи до 1 серпня поточного року для затвердження управлінню освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи за погодженням управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також відповідно із структурним підрозділом з фізичної культури та спорту обласної держадміністрації.

Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

2.10. Тривалість навчальної години в КЗ «КДЮСШ №11» становить 45 хвилин.

Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

- двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

- трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки, а в групах, де навантаження складає 20 годин – чотирьох годин при не менш ніж шестиразових тренувальних заняттях;

- чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.

2.11. Режим щоденної роботи КЗ «КДЮСШ №11» визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором КЗ «КДЮСШ №11», правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією КЗ «КДЮСШ №11» та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету – представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул КЗ «КДЮСШ №11» може працювати за окремим розкладом занять, затвердженим її директором.

Адміністрація КЗ «КДЮСШ №11» створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

2.12. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи КЗ «КДЮСШ №11» установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту або інших нормативних документів.

2.13. До КЗ «КДЮСШ №11» приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, які працюють у КЗ «КДЮСШ №11» та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до КЗ «КДЮСШ №11» здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Переведення вихованців КЗ «КДЮСШ №11» відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у КЗ «КДЮСШ №11» у групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

2.14. Вихованці КЗ «КДЮСШ №11», які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп КЗ «КДЮСШ №11», але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд КЗ «КДЮСШ №11» протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем КЗ «КДЮСШ №11» зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

2.15. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

2.16. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори або навчально-тренувальні оздоровчі збори на власній, орендованій і інших базах у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.

2.17. КЗ «КДЮСШ №11» має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більш як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

2.18. Організація медичного супроводження підготовки вихованців КЗ «КДЮСШ №11» здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров'я України.

Лікар або середній медичний працівник КЗ «КДЮСШ №11» здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршення здоров'я вихованців КЗ «КДЮСШ №11» лікар або середній медичний працівник здійснює:

- контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

- відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

- облік та аналіз нещасних випадків і травм вихованців під час занять.

2.19. Робота медичних працівників КЗ «КДЮСШ №11» повинна бути організована відповідно до вимог законодавства України.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ

ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в КЗ «КДЮСШ №11» є:

- вихованці;

- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

- батьки або особи, що їх замінюють;

- директор та його заступники;

- інструктори-методисти.

3.2. Вихованці КЗ «КДЮСШ №11» мають право на:

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена,

форми яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- добровільний вибір виду спорту;

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

- безпечні та нешкідливі умови для навчання;

- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності — оздоровчою базою спортивної школи;

- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;

- медичне та фармакологічне обслуговування;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

- представлення в органах громадського самоврядування КЗ «КДЮСШ №11»;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці КЗ «КДЮСШ №11» зобов’язані:

- поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- берегти державне, громадське і особисте майно;

3.4. Тренером-викладачем КЗ «КДЮСШ № 11» може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».

3.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у КЗ «КДЮСШ №11» мають право на:

- внесення керівництву КЗ «КДЮСШ №11» та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву КЗ «КДЮСШ №11» і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку КЗ «КДЮСШ №11»;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування КЗ «КДЮСШ №11», у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів КЗ «КДЮСШ №11» та інших джерел;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства України;

- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у КЗ «КДЮСШ №11» зобов’язані:

- виконувати навчальні програми з видів спорту;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

- берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог Статуту КЗ «КДЮСШ №11», виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази керівництва КЗ «КДЮСШ №11»;

- брати участь у роботі тренерської ради КЗ «КДЮСШ №11»;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором КЗ «КДЮСШ №11».

3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором КЗ «КДЮСШ №11» згідно із законодавством України і затверджується управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором КЗ «КДЮСШ №11» у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

3.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор КЗ «КДЮСШ №11» на підставі відповідного рішення тренерської ради КЗ «КДЮСШ №11».

3.11. Тренери-викладачі КЗ «КДЮСШ №11» підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування КЗ «КДЮСШ №11»;

- звертатися до органів місцевого самоврядування, директора і органів громадського самоврядування КЗ «КДЮСШ №11» з питань її роботи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КЗ «КДЮСШ №11»;

- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

IV. КЕРІВНИЦТВО КЗ «КДЮСШ №11»

4.1. Управління КЗ «КДЮСШ №11» здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво КЗ «КДЮСШ №11» здійснює директор, який призначається на посаду Департаментом освіти Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади згідно із законодавством України.

На посаду директора КЗ «КДЮСШ №11» призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Заступник директора призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради за поданням директора КЗ «КДЮСШ №11».

4.2. Директор КЗ «КДЮСШ №11»:

- здійснює загальне керівництво КЗ «КДЮСШ №11», забезпечує раціональний добір i розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати;

- в установленому порядку готує та подає на погодження Департаменту освіти Харківської міської ради та затвердження управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради структуру та штатний розпис КЗ «КДЮСШ №11», контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє КЗ «КДЮСШ №11» на підприємствах, в установах, організаціях та органах місцевого самоврядування;

- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами КЗ «КДЮСШ №11», укладає угоди, має право відкривати рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- видає у межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівникам;

- подає на розгляд трудовому колективу правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймає на роботу i звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства України;

- установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

- несе відповідальність за виконання покладених на КЗ «КДЮСШ №11» завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан i збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння КЗ «КДЮСШ №11».

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, тренерами-викладачами та Засновником, Департаментом освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради тощо;

- забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством України, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

4.3. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у КЗ «КДЮСШ №11» утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада КЗ «КДЮСШ №11»:

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- вносить керівництву КЗ «КДЮСШ №11» пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю КЗ «КДЮСШ №11».

Засідання тренерської ради КЗ «КДЮСШ №11» проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

4.4. У період між засіданнями тренерської ради КЗ «КДЮСШ №11» питаннями організації навчально-тренувальної та спортивної роботи на відділеннях КЗ «КДЮСШ №11» займаються тренерські ради відділень. Головою тренерської ради відділення призначається старший тренер-викладач.

Тренерські ради відділень КЗ «КДЮСШ №11»:

- розглядають питання, пов’язані з удосконаленням навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- виносять питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази на засідання тренерської ради школи;

- займаються питаннями підготовки збірних команд з видів спорту до участі у різноманітних заходах;

- ведуть облік участі в змаганнях збірних команд різного рівня.

Робота тренерських рад відділень планується не менше як один раз на місяць.

4.5. Органом громадського самоврядування КЗ «КДЮСШ №11» є загальні збори трудового колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори трудового колективу КЗ «КДЮСШ №11» скликаються не рідше одного разу на рік.

4.6. У період між загальними зборами може діяти рада КЗ «КДЮСШ №11», діяльність якої регулюється її Статутом.

4.7. У КЗ «КДЮСШ №11» за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет, які діють на підставі відповідних положень, складених згідно із законодавством України.

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

5.1. Фінансово-господарська діяльність КЗ «КДЮСШ №11» проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.

5.2. Фінансування КЗ «КДЮСШ №11» здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, інших джерел.

5.3. КЗ «КДЮСШ №11» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства України та Статуту;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству України і Статуту КЗ «КДЮСШ №11».

Додатковим джерелом фінансування КЗ «КДЮСШ №11» є:

- доходи, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України;

- доходи від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання та інвентарю;

- доходи від господарської діяльності;

- доходи від надання платних послуг населенню, включаючи кошти від реалізації абонементів (занять в спортивно-оздоровчих групах та групах початкової підготовки);

- добровільні грошові внески та пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- кошти гуманітарної допомоги;

- інші надходження.

Бюджетне фінансування КЗ «КДЮСШ №11» не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладі додаткових джерел фінансування.

5.4. Виконання договірних робіт (платних послуг) надання в оренду приміщень спортивних споруд, обладнання здійснюється по тарифам і цінам що передбачені прейскурантами, при їх відсутності – за договірними тарифами і цінами.

5.5. КЗ «КДЮСШ №11» може отримувати відшкодування за спортсменів, які були передані в ігрові команди, спортклуби, згідно з поданими розрахунками коштів, витрачених на їх підготовку.

5.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради або самостійно.

5.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в КЗ «КДЮСШ №11», визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЗ «КДЮСШ №11»

6.1. Матеріально-технічна база КЗ «КДЮСШ №11» може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (майданчик стендової стрільби, басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

6.2. Майно КЗ «КДЮСШ №11» становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі КЗ «КДЮСШ №11».

6.3. Майно КЗ «КДЮСШ №11» є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить управлінню освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради на праві оперативного управління на підставі укладеного договору між управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

6.4. КЗ «КДЮСШ №11» має право клопотати перед управлінням освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради щодо здійснення дій, пов’язаних з рухом основних фондів, а також передачею в оренду та списанням основних фондів згідно із законодавством України, за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та за дозволом управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

6.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України і за умови подальшого використання його на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.6. Збитки, заподіяні внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7. Відповідно до законодавства України, користується землею, яка надана у постійне користування згідно з Державним актом, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.

6.8. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивним школам за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об’єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. КЗ «КДЮСШ №11» за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

7.2. КЗ «КДЮСШ №11» має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством України.

За наявності відповідних умов та за згодою Департаменту освіти Харківської міської ради КЗ «КДЮСШ №11» може здійснювати прийом іноземних делегацій.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗ «КДЮСШ №11»,

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, інші контролюючі органи.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю КЗ «КДЮСШ №11» є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) КЗ «КДЮСШ №11» з питань, пов’язаних з навчально-тренувальною та спортивною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначається залежно від стану навчально-тренувальної та спортивної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою КЗ «КДЮСШ №11», проводяться відповідно до законодавства України.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію КЗ «КДЮСШ №11» приймає Засновник.

Реорганізація КЗ «КДЮСШ №11» відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником майна.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління КЗ «КДЮСШ №11».

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КЗ «КДЮСШ №11», виявляє його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання переходять до правонаступників відповідно до законодавства України.

9.4 Ліквідація відбувається у порядку позбавлення її статусу юридичної особи відповідним органом.

9.5. Утворення, реорганізація та ліквідація здійснюється в установленому порядку.

9.6. При організації або ліквідації закладу працівникам, які звільняються чи переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу Законів про працю в Україні.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Статут набуває чинність після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку встановленому для його прийняття та набувають чинність після їх реєстрації в установленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 160

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.